Neocube - Quả cầu từ tính

Neocube - Quả cầu từ được cấu tạo từ 216 nam châm đất hiếm năng lượng cao riêng lẻ. Quả bóng Buckey cho phép bạn tạo và tạo lại một số lượng lớn các hình dạng và mẫu.